Με την ολοκλήρωση του event για τον κόσμο της Marvel στο Fortnite, και τις ηρωικές 🙂 προσπάθειές μας να έχουν σώσει τον κόσμο (well, τη μια πραγματικότητα), το νησί ακόμα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Το Fortnite επέστρεψε σήμερα με το Chapter 2, Season 5, στο οποίο το Zero Point αποκαλύπτεται και μια νέα χαοτική μάχη ξεκινάει για το μέλλον του νησιού.

Looped In

With the Zero Point exposed, new locations have also arrived from beyond the Loop. Representing the ancient past is the Colossal Coliseum, a battlefield for honor where the gladiator Menace — one of the hunters brought in by Jones — would find himself right at home. You’ll also find a dense jungle from a society unknown, a lush host of mysteries to find cover in.

Battle in a new biome as well: the energy of the exposed Zero Point has resulted in crystalline sands creating an otherworldly desert. Using the new ability to burrow, sink underground and speed through the sands.

We mentioned Menace, but he’s only one hunter you can unlock in Season 5’s Battle Pass. Also joining Jones from the Loop is Mave, the shapeshifting jungle defender, Mancake, the “stacked” bank-robbing outlaw, Lexa, bearer of secrets and cybernetic armor, Kondor, the samurai from the future, Reese, intergalactic beast hunter, and The Mandalorian, a bounty hunter from the outer reaches of the galaxy.

Raise the Bar

You’ve got your hunter allies, but what’s in your arsenal? To help you in your new adventure, you’ve got new weapons at your disposal, including the fiery Dragon’s Breath shotgun, the target-tracking Night Hawk, and the Mandalorian Amban sniper rifle, a melee-ranged hybrid. You’ve also got exotic weapons, which you can obtain from the characters around the island.

Characters not only offer exotics but also upgrades, intel, services, and more. So, what do they want in return? Bars! As a hunter, you can accept characters’ quests and bounties in exchange for your wages of Bars. Build up your Bars from match to match and be careful: someone may have a bounty on you.

Join the Hunt

The hunt starts now, and the hunters brought in by Jones are only the first. Throughout the season, even more hunters will arrive from the realities beyond. Stay tuned for the hunters on the horizon…